top of page

Integritetspolicy

Boostmind Digitalbyrå AB, org nr 556959-0028, nedan nämnt “vi”, “vår” eller “Boostmind” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. Boostmind är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring, vid besök av webbplatsen boostmind.se samt i eventuella nyhetsbrev.
 

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

När behandling av personuppgifter sker
 

För att du skall kunna använda våra webbplatser, köpa våra tjänster inom digital marknadsföring, besöka våra event, ta del av vårt nyhetsbrev eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

Boostmind samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker någon av våra webbplatser, kontaktar oss via chatt, registrerar ditt CV hos oss, besöker något av de event vi anordnar, prenumererar på vårt nyhetsbrev, ingår ett avtal med oss kring de tjänster vi levererar eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att avtal skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla tjänster, erbjudanden och information.

Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.
 

Vilka personuppgifter behandlas
 

För dig som webbplatsbesökare
 

Boostmind samlar in information när du besöker våra webbplatser. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatserna används och förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personlig identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.
 

Uppgifter som behandlas:
 

 • Typ av webbläsare

 • Typ av operativsystem

 • IP-adress

 • Språkpreferens

 • Hänvisande webbplats

 • Tidpunkt för besöket
   

Om du aktiverar vår chatt så behöver vi dessutom behandla:
 

 • Namn

 • E-postadress och/eller telefonnummer
   

Om du använder formulär på webbplatserna för att kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så behöver vi dessutom behandla:
 

 • Namn

 • E-postadress och/eller telefonnummer

 • Din aktivitet på vår webbplats
   

För dig som som är kund
 

Boostmind behandlar information om dig som kund för att kunna uppfylla ingångna avtal, möjliggöra leverans och upprätthålla kommunikation.
 

De uppgifter som behandlas är:
 

 • Kundnummer

 • Företagsnamn

 • Organisationsnummer

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-postadress

 • Vilka offerter, avtal och produkter som du är knuten till

 • Utfärdade fakturor och betalningsstatus på dessa
   

I regel har vi ett flertal kontaktpersoner hos dig som kund. Då behandlas dessutom personuppgifter om dessa kontaktpersoner:
 

 • Namn

 • Position/titel

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Adress

 • Vilka rapporter som personen är mottagare av


Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter
 

Boostmind baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.
 

Fullgörande av avtal
 

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kunna ingå i och fullgöra våra åtaganden i ett avtal. Exempelvis för att kunna skicka ut rätt rapporter till rätt personer, för att kunna fakturera och kommunicera med inblandade parter i ett projekt. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna följa upp affärer och avtal.
 

Intresseavvägning
 

I en del fall utför vi behandling av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning. Exempelvis för att kunna kontakta dig med erbjudanden, genomföra säljaktiviteter och följa upp efter avslutat avtal.
 

Rättslig skyldighet
 

I vissa fall har Boostmind en rättslig skyldighet att behandla dina personuppgifter. Detta gäller bland annat för att kunna uppfylla lagkrav enligt bokföringslagen (1999:1078).
 

Samtycke
 

I undantagsfall behandlar Boostmind dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när vi publicerar bild och video på våra sociala medier i samband med våra event där du som deltagare är identifierbar, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss genom kontaktformulär på vår webbplats.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter
 

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Boostmind. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.
 

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.
 

Boostmind med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer Boostmind att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.
 

Hur vi skyddar dina personuppgifter
 

Boostmind vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering.

Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till databaserna och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.

 

Hur länge vi lagrar dina uppgifter
 

Grundinställningen är att Boostmind aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.
 

Boostmind gallrar ut personuppgifter rörande kunder som inte längre har några aktiva avtal efter 25 månader. I övriga fall raderas uppgifter 25 månader efter det att den sista interaktionen skett.
 

Dina rättigheter
 

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot Boostminds behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast formuläret under kontakt-sidan.
 

Förändringar i integritetspolicyn
 

Boostmind kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.

bottom of page